ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ об’єкта незавершеного будівництва№ ______

Місто Київ                                                                                                     «___»____________ 2014 року

СТОРОНА (ПРОДАВЕЦЬ): ТОВ «ПІДРИЄМСТВО 1 » в особі _____________який діє на підставі Статуту, наказу, положення, довіреності тощо, СТОРОНА (ПОКУПЕЦЬ): ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО 2» в особі ___________ який діє на підставі Статуту, наказу, положення, довіреності тощо, керуючись - статтею 3 Цивільного кодексу України («загальними засадами цивільного законодавства є свобода договору»); уклали цей договір про наступне

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За договором купівлі-продажу одна сторона (ПРОДАВЕЦЬ) передає або зобов’язується передати майно (ОБ’ЄКТ) у власність другій стороні (ПОКУПЦЕВІ), а ПОКУПЕЦЬ приймає або зобов’язується прийняти майно (ОБ’ЄКТ) і сплатити за нього певну грошову суму.

2. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом договору (ОБ’ЄКТОМ) є об’єкт незавершеного будівництва – недобудований житловий будинок.

2.2. ОБ’ЄКТ має номер №_______ (____________________), розташований по вулиці __________________________ в селі ___________________ ___________________ району, ______________________ області.

2.3. ОБ’ЄКТ має номер №_______ (____________________), розташований по вулиці __________________________ в селі ___________________ ___________________ району, ______________________ області. Реєстраційний номер ОБ’ЄКТУ _________________________.

Будівництво ОБ’ЄКТУ завершено на ____ (________________) %, що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав №______________, виданим Комунальним підприємством «_____________________ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» «_____» ______________ 20____ року за №______________.

2.4. Право власності на ОБ’ЄКТ:

2.4.1. ОБ’ЄКТ належить ПРОДАВЦЮ на підставі на підставі свідоцтва про право власності, виданого Комунальним підприємством «________________________ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» «____» __________ 20___ року.

Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «_____________________ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» «____» __________ 20___ року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі _______/_________ за реєстровим номером ____-_______ (витяг про державну реєстрацію прав №______________, виданий Комунальним підприємством «____________________ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» «____» __________ 20___ року).

Дозволи на будівництво ОБ’ЄКТА надані виконавчим комітетом ___________________ сільської ради ___________________ району ________________ області «____» ___________ 20____ року та _______________________ інспекцією державного архітектурно – будівельного контролю «____» ___________ 20____ року.

Опис об’єкта незавершеного будівництва наведено в проекті, затвердженому __________________ інспекцією державного архітектурно – будівельного контролю «____» ___________ 20____ року. За вищевказаним описом, загальна площа об’єкта становить _____________ (__________________________) кв.м..

2.4.2. Право власності у ПОКУПЦЯ на ОБ’ЄКТ підлягає державній реєстрації і виникає з дня такої реєстрації відповідно до закону.

2.5. Дані щодо власника та предмету договору, відсутність обмежень та обтяжень підтверджується витягами за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інд пошуку № _________ від _________ 2014 року.

2.6. Право продажу ОБ’ЄКТУ належить його власникові – ПРОДАВЦЕВІ.

2.7. ОБ’ЄКТ перебуває у володінні та користуванні ПРОДАВЦЯ на момент укладення договору.

2.8. Ціна у договорі:

2.8.1. Продаж ОБ’ЄКТУ вчинено за погоджену сторонами ціну (суму): ______,00 (________) гривень.

2.8.2. Ринкова (експертна) вартість ОБ’ЄКТУ згідно з висновком суб’єкта оціночної діяльності ТОВ "_________" від _______ 2014 року (сертифікат ФДМУ № ______/_____ від «_____» __________ 20______ року, свідоцтво про реєстрацію у державному реєстрі оцінювачів №__________, видано «_____» _________ 20_____ року, довідка №_______ з Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності від «_____» ___________ 20_____ року) становить _______,00 гривні.

2.9. Передача (звільнення) ОБ’ЄКТА:

2.9.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується звільнити, тобто передати, ПОКУПЦЮ ОБ’ЄКТ до «____» _______________ 2013 року.

2.9.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується звільнити, тобто передати, ПОКУПЦЮ ОБ’ЄКТ у місці знаходження ОБ’ЄКТУ, тобто за його адресою.

Попередньо, за два дні, ПРОДАВЕЦЬ повідомляє ПОКУПЦЯ про час звільнення (передачі) ОБ’ЄКТУ.

2.9.3. Діями сторін, що свідчать про звільнення (передачу) ОБ’ЄКТУ від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ є передача ключів від ОБ’ЄКТУ останньому тощо __________________________.

2.10. Момент виконання зобов’язання сторонами:

2.10.1. Зобов’язання ПРОДАВЦЯ вважаються виконаними у момент (виконання всіх умов) підписання цього договору (з його нотаріальним посвідченням), зняття з реєстрації ПРОДАВЦЯ (якщо таке мало місце) та звільнення (передачі ПОКУПЦЮ) ним ОБ’ЄКТУ.

2.10.2. Зобов’язання ПОКУПЦЯ вважаються виконаним у момент (виконання всіх умов) підписання цього договору (з його нотаріальним посвідченням) та повного грошового розрахунку ПОКУПЦЯ з ПРОДАВЦЕМ.

2.11. Заяви (свідчення) сторін у присутності нотаріуса:

2.11.1. Сторони заявляють, що цей договір відповідає дійсним намірам сторін і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

2.11.2. Сторони заявляють, що цей договір укладається сторонами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення.

2.11.3. Сторони заявляють, що однаково розуміють значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажають настанню саме тих правових наслідків, що створюються даним договором.

2.11.4. Сторони заявляють, що ціна (вартість) ОБ’ЄКТА визначена за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-кого із сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин.

2.11.5. Сторони заявляють, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні об’єкти відчуження; за їх розсудом визначена у цьому договорі вартість саме цього ОБ’ЄКТА є справедливою і відповідає його дійсній вартості.

2.11.6. Сторони заявляють, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах.

2.11.7. Сторони заявляють, що договором визначені всі істотні умови.

2.11.8. Сторони заявляють, що цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, сторонам відомі та зрозумілі.

2.11.9. Сторони заявляють, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов цього договору.

2.11.10. Сторони заявляють, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають.

2.11.11. Сторони заявляють, що зміст ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, ст.172 Податкового кодексу, ст. 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», ст.ст. 182, 203, 209, 215-236, 237-250, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу, ст.ст. 57-62, 65, 74 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

2.11.12. Сторони заявляють, що нотаріусом роз’яснено зміст статті 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

2.12. Заяви (свідчення) ПРОДАВЦЯ у присутності нотаріуса та сторони:

2.12.1. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що ОБ’ЄКТ є його особистою приватною власністю і таким, що придбаний ним за власні кошти, і на момент придбання ОБ’ЄКТУ (_____ 20______ року) він не перебував у зареєстрованому шлюбі та не проживав однією сім’єю у фактичних шлюбних відносинах. ПРОДАВЕЦЬ має усі права власника щодо вільного одноосібного розпорядження ним.

2.12.2. ПРОДАВЕЦЬ заявляє. що усі документи, які він подав нотаріусу для державної реєстрації права власності і посвідчення цього договору, зокрема правовстановлюючий документ, оформлені і отримані ним належним чином і є дійсними на час їх подачі, до них не вносились будь-які зміни або виправлення.

2.12.3. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що документи, які підтверджують його право власності на ОБ’ЄКТ, та всі надані ним відомості відносно ОБ’ЄКТУ є достовірні та правдиві.

2.12.4. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що на момент укладання цього договору відсутні будь-які особи, що мають переважне право на придбання ОБ’ЄКТУ, також відсутні претензії третіх осіб. ОБ’ЄКТ нікому іншому не відчужений, не є внеском до статутного капіталу товариств, як юридична адреса не використовується, в оренду не переданий, не заставлений, в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не перебуває.

2.12.5. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що в ОБ’ЄКТІ ніхто не зареєстрований і не має законного права користування ним, відсутні діти, які б мали на будь-якій підставі право користування ОБ’ЄКТОМ, цей договір не порушує прав третіх осіб.

2.12.6. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що має усі права власника щодо вільного розпорядження ОБ’ЄКТОМ. На момент укладення цього договору відсутні будь-які співвласники, що мають привілеєве право на його придбання, відсутні претензії третіх осіб на ОБ’ЄКТ.

2.12.7. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що ОБ’ЄКТ не має недоліків, в тому числі прихованих, що перешкоджають використанню його за призначенням; відсутні перепланування ОБ’ЄКТУ, дані окремих приміщень відповідають тим, що зазначені у технічному паспорті; сантехнічні, електро (газо) - прилади, вікна, двері, тощо знаходяться у технічному стані, придатному для нормального їх використання.

2.12.8. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що буде нести обов’язок по утриманню ОБ’ЄКТУ у належному технічному стані до моменту фактичного звільнення і передачі ПОКУПЦЮ.

2.12.9. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що на момент оформлення даного договору не має заборгованості по сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, пов’язаних з користуванням ОБ’ЄКТУ.

2.12.10. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що заяви ПОКУПЦЯ оголошені ним вголос у його присутності і доведені нотаріусом до його відома.

2.12.11. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що попередить ПОКУПЦЯ про всі недоліки ОБ’ЄКТУ і права на нього з боку третіх осіб.

2.12.12. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що виступить, в т.ч. у суді, на боці ПОКУПЦЯ в разі пред’явлення претензій, позовів на ОБ’ЄКТ з боку третіх осіб на підставах, що виникли до його продажу.

2.12.13. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що після спливу строку звільнення, за умови державної реєстрації цього договору та права власності на ОБ’ЄКТ на ім’я ПОКУПЦЯ, останній має право безперешкодного доступу до ОБ’ЄКТУ, не несе відповідальності за речі, що залишені в ньому ПРОДАВЦЕМ.

2.12.14. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що нотаріусом роз’яснено зміст статті 659 Цивільного кодексу України, відповідно до якої у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на ОБ’ЄКТ ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду ОБ’ЄКТУ у ПОКУПЦЯ на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу ОБ’ЄКТУ, ПРОДАВЕЦЬ має відшкодувати ПОКУПЦЕВІ завдані йому збитки, якщо ПОКУПЕЦЬ не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

2.12.15. ПРОДАВЕЦЬ заявляє, що на момент оформлення даного договору передав покупцю технічний паспорт та інші документи, що стосуються ОБ’ЄКТУ.

2.13. Заяви (свідчення) ПОКУПЦЯ у присутності нотаріуса та сторони:

2.13.1. ПОКУПЕЦЬ заявляє, що ОБ’ЄКТ візуально оглянутий ним до підписання цього договору.

2.13.2. ПОКУПЕЦЬ заявляє, що недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню ОБ’ЄКТУ за призначенням, на момент огляду не виявлено. ПОКУПЕЦЬ також заявляє, що не має будь-яких претензій до ПРОДАВЦЯ з приводу якості технічних характеристик відчужуваного ОБ’ЄКТУ.

2.13.3. ПОКУПЕЦЬ заявляє, що усі документи, які він подав нотаріусу, оформлені і отримані ним належним чином і є дійсними на час їх подачі.

2.13.4. ПОКУПЕЦЬ заявляє, що на момент оформлення даного договору отримав від продавця технічний паспорт та інші документи, що стосуються ОБ’ЄКТУ.

2.13.5. ПОКУПЕЦЬ заявляє, що заяви ПРОДАВЦЯ оголошені ним вголос у його присутності і доведені нотаріусом до його відома.

2.14. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження ОБ’ЄКТУ переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому ОБ’ЄКТУ.

2.15. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору сторони несуть у рівних частках.

2.16. Перевірка додержання ПРОДАВЦЕМ умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки ОБ’ЄКТУ та інших умов здійснюється під час передачі ОБ’ЄКТУ ПОКУПЦЮ.

3. СТРОК ДОГОВОРУ

3.1. Договір діє із дня укладення сторонами і до «_____» ___________ 2014 року.

3.2. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення, тобто підписання всіх примірників Договору повноважними представниками сторін.

Укладений сторонами договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

4.2. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса _________________________ нотаріального округу _____________________. (реєстраційне посвідчення № _________, вид. Управлінням юстиції __________________ «___»____________р.), а інший видається ПОКУПЦЮ.×

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

5.1. ПРОДАВЕЦЬ _________________________________________________,

Місце проживання ___________________________________________,

Місце реєстрації _______________________________________________,

Рік народження _______________________________________________,

Паспорт: серія ________________, виданий____________________ _________________________________________________ «_____» _____________________________ 19______ року

Податковий номер _____________________________________________,

Рахунок ___________________ в___________________________________,

МФО ________________________________,

Телефон_________________________________________,

Підпис ___________________________________________

5.2. ПОКУПЕЦЬ _________________________________________________,

Місце проживання ___________________________________________,

Місце реєстрації _______________________________________________,

Рік народження _______________________________________________,

Паспорт: серія ________________, виданий____________________ _________________________________________________ «_____» _____________________________ 19______ року

Податковий номер _____________________________________________,

Рахунок ___________________ в___________________________________,

МФО ________________________________,

Телефон_________________________________________,

Підпис ___________________________________________

Юридична Компанія "Боряк і партнери", Адвокат Боряк Гана Леонідівна,

юридичні послуги Київ, юридична фірма Київ, юридична консультація, відповідь фахівця,

юридические услуги в Киеве: оперативная юридическая помощь, юридические фирмы, юридическое сопровождение, адвокат в Киеве, консультации юриста, адвокаты Киева, расторжение брака, консультация адвоката, заявление в суд, юридические консультации Киев, раздел имущества, алименты на ребенка, лишение родительских прав, послуги адвоката, семейный адвокат.

 

В последнее время все больше людей обращаются в юридические фирмы, которые оказывают самые разные услуги, от консультации до представительства в суде.

В непростых условиях современной жизни у любого человека может возникнуть ситуация, когда ему необходима консультация квалифицированного юриста.

Однако не все юридические фирмы располагают достаточно профессиональной командой специалистов, поэтому перед многими сегодня стоит вопрос, в какие юридические фирмы обращаться, которыми предоставляется оперативная юридическая помощь.

Многие юридические фирмы могут вам предложить свои услуги, но, к сожалению, не каждая выполнит поставленное задание на 100%. Бывают такие жизненные ситуации, когда от юриста зависит практически все. Поэтому не стоит спешить, выбирая юридические фирмы. «Не зная брода, не лезь в воду» - эта народная мудрость здесь уместна, как ни банально звучит.

Перед тем, как остановиться на ком-либо, рекомендуется ознакомиться некоторыми моментами, чтобы выбрать юридические фирмы, способные обеспечить эффективное решение проблемы.

Надо сказать, что во многих спорных и сложно разрешимых ситуациях именно юридические фирмы и своевременная квалифицированная юридическая помощь помогает избежать многих неприятных последствий.

Специалисты, которыми располагают хорошие юридические фирмы, должны обладать богатым опытом в сфере юридического сопровождения любого уровня сложности и защиты интересов своих клиентов в суде. Профессионализм и обширный опыт наших специалистов, способность мыслить аналитически позволяет максимально обеспечивать выход из затруднительной ситуации или решение сложной проблемы.

В нашем городе есть юридические фирмы, которые предоставляют юридические услуги по оформлению документации разных видов. Люди, которые занимаются собственным бизнесом, владельцы собственных предприятий, начинающие предприниматели часто обращаются в юридические фирмы, способные предоставить оперативную юридическую помощь.

В этом случае наша компания предоставляет широчайший спектр юридических услуг.

Находясь на нашем сайте, вероятно вас интересуют хорошие юридические фирмы и как их найти, какую выбрать, чтобы получить качественные юридические услуги в Киеве.

Безусловно, введя в поиске фразу юридические фирмы, вы получите от поисковика множество сайтов, представляющих самые разные юридические фирмы и организации. Но, к сожалению, никто вам не даст гарантии, что выбранная вами компания окажет высококачественную услугу. Поэтому, прежде чем искать юридические фирмы, вы должны знать некоторые моменты об их работе.

Стоит отметить, что нужно обращаться лишь в те юридические фирмы, которые уже зарекомендовали себя на рынке, предоставляющем юридические услуги в Киеве.

Желательно, чтобы такие юридические фирмы имели какие-то положительные отзывы о своей работе от нескольких клиентов. Возможно, вам порекомендует те или иные юридические фирмы ваш хороший знакомый.

Возможно, вам необходимы юридические фирмы для профессионального бухгалтерского сопровождения. В этом случае компания «Ювенальная юстиция» сможет вам помочь».

У нас работают настоящие профессионалы, знающие как помочь конкретно в вашей ситуации. Ведь нужно выбирать только те юридические фирмы, в которых работают только опытные и высококвалифицированные сотрудники, применяющие индивидуальный подход в каждой ситуации, для каждого клиента.

Многие клиенты, после того как однажды уже обратились в компанию «Ювенальная юстиция», больше не ищут какие-либо другие юридические фирмы, поскольку они убеждаются насколько высокого уровня достигла «Ювенальная юстиция» как юридическая компания.

Выбирая юридические фирмы, вы должны знать, что если в любом случае опытный юрист не может вам стопроцентно гарантировать благополучный исход вашего дела, то по крайней мере он просто обязан на сто процентов гарантировать высокое качество своей работы и полную отдачу и профессионализм.

Нужно выбирать такие юридические фирмы, где работают охарактеризованные выше сотрудники.

Ведь, к сожалению, многие ищут хорошие юридические фирмы, а в результате попадают к людям, которые стремятся как можно быстрее выманить из них побольше денег, а что касается заинтересованности в делах клиента — им и дела нет.

Поэтому, если вы решились обратиться в юридические фирмы, нужно отнестись к их поиску как можно ответственней. В противном случае вас может ожидать безрезультатное выкачивание денег.

Юридическое сопровождение. К сожалению, не каждая организация может себе позволить взять в штат на постоянной основе высококвалифицированного юриста. В этом случае есть выход — составить договор с юридической фирмой на юридическое сопровождение, ведь рано или поздно возникает потребность в оперативной юридической помощи.

Что же представляет собой юридическое сопровождение? Суть его состоит в том, что сразу же после подписания договора на юридическое сопровождение за фирмой закрепляется опытный специалист, который проанализирует ее деятельность и при надобности исправит существующие ошибки.

Юридическое сопровождение — эта взаимовыгодная форма сотрудничества. Это возможность для фирмы по доступной цене получить оперативную юридическая помощь опытного юриста в ходе своей деятельности. Если вы — начинающий бизнесмен, у вас нет большого объема работ для юриста, эти работы тематически разнообразны, необходимость в них не регулярна, юридическое сопровождение — идеальный вариант для вас и вашего бизнеса.

Если вы попали на этот сайт и читаете эти строки, скорее всего, вам нужен адвокат в Киеве. В нашем городе на сегодняшний день множество компаний могут предложить вам юридические услуги, но если вам нужен хороший адвокат в Киеве, не стоит спешить с выбором подходящего специалиста.

Наша компания уже не первый год занимается юридической деятельностью, благодаря ценному опыту и способностью наших специалистов мыслить аналитически, мы всегда предоставляем выбор решений в вашей ситуации. Если говорить об адвокат в Киеве, для нас важен индивидуальный подход. Мы предоставляем юридические услуги самого разного характера, благодаря чему к нам обращаются сотни клиентов.

У вас возникла затруднительная ситуация, вы попали в передрягу или вас волнует какой-то важный вопрос? Возможно вам понадобился хороший адвокат в Киеве? Тогда вы на правильном пути. У нас работают лучшие юристы города, готовые решить проблему. Лучший адвокат в Киеве поможет вам, ведь для нас важен не только исход дела в пользу клиента, но и наша репутация.

Консультации юриста. У нас вы также можете воспользоваться такой услугой как консультации юриста. Если вы попали в какую-то сложную ситуацию или затруднительное положение, выход из которого никак не можете найти, разобраться помогут консультации юриста.

Наши специалисты помогут вам разобраться в запутанном деле, составить заявление, договор и любые другие правовые документы, подать их в соответствующее место; дадут ответ на волнующие вас вопросы, предоставят возможные варианты решения. Консультации юриста помогут выяснить, насколько перспективно ваше дело, избежать возможных казусов.

Если вы участвуете в какой-либо сделке, консультации юриста помогут приобрести уверенность для удачного ее проведения. Все наши специалисты располагают огромным опытом, поэтому могут быстро и четко прояснить вашу ситуацию. Если вы обратитесь к нам, чтобы воспользоваться услугойконсультации юриста, вы убедитесь, что работаете со специалистами высшего класса.

Если вы находитесь в затруднительной ситуации, возможно вас интересуют лучшие адвокаты Киева. В этом случае множество специалистов могут предложить вам свои услуги.

Но, к сожалению, многим из них не так важен благополучный исход вашего дела, как денежная сумма, которую вы готовы заплатить. Такие «псевдо» адвокаты Киева стремятся побыстрее заполучить эту сумму, так до конца и не вникнув в вашу ситуацию. Мы же работаем в этой сфере уже давно, в нашей компании работают действительно лучшие адвокаты Киева, профессионалы в своем деле.

Для нас важно только положительное завершение вашего дела, поскольку мы также дорожим своей репутацией. У нас найдется специалист для любой отрасли правовых отношений.

Жилищные споры, самые запутанные дела, семейные, наследственные дела помогут решить самые лучшие адвокаты Киева, которые работают именно у нас. Вам остается просто доверить ситуацию настоящим профессионалам. Звоните нам, связывайтесь по почте — лучшие адвокаты Киева рады прийти на помощь!

К сожалению, не все пары остаются вместе после свадьбы. Поэтому многих в нашей стране сегодня интересует расторжение брака. В процессе развода всегда возникает множество вопросов юридического направления. В семейном праве чаще всего, к сожалению, используется именнорасторжение брака.

Поэтому на сегодняшний день, а впрочем и раньше, знание юридической стороны этого процесса является очень актуальным. У многих возникает вопрос: куда подавать заявление на расторжение брака, в суд или или загс. Ответ на этот вопрос прост. При отсутствии детей заявление можно подать в загс — это самый легкий вариант бракоразводного процесса.

Если у пары имеются дети, заявление на расторжение брака подается в суд. В обоих случаях запрос на расторжение брака удовлетворяется через месяц после подачи заявления, которое в течения этого месяца может отозваться супругами. В каждой конкретной ситуации расторжение бракаможет иметь свои нюансы, к примеру, если речь идет о разделе имущества.

В непростых условиях современной жизни каждому человеку может понадобиться консультация адвоката. Это простой способ разобраться в тяжелой запутанной истории, приобрести уверенность для успешного проведения определенного дела.

Если вам нужна консультация адвоката – на нашем сайте у вас есть возможность задать свой вопрос прямо сейчас. Для этого просто достаточно воспользоваться специальной формой.

У нас консультация адвоката - это конечно же высококвалифицированная юридическая помощь опытного специалиста. Если бы вы хотели получить ответ на вопрос относительно самых разных сфер правовой жизни (гражданской, уголовной, семейной, недвижимости и многое другое), специально для вас мы предоставляем такую услугу, как консультация адвоката.

Многие проблемы юридического характера должны решаться быстро и оперативно. Если волнует какой-то вопрос, возникла проблема, приезжайте к нам или звоните по указанным телефонам, и консультация адвоката от нашей компании ответит на вопросы любого типа и выручит вас из затруднительного положения.

Если вы читаете эти строки, вероятно вам нужна квалифицированная юридическая помощь. Каждый человек может столкнуться с ситуацией, в которой не обойтись без помощи опытного юриста. Юридическая помощь помогает уберечь деньги от лишних финансовых затрат, заблаговременно прояснить возникнувшую проблему.

Своевременная юридическая помощь может дать выход из затруднительного положения. Юридическая помощь предполагает самые разные услуги: правильное составление документов любого вида, юридическое сопровождение, судовое сопровождение, защита в суде, представительство в государственных и негосударственных структурах и др.

На сегодняшний день юридическая помощь предоставляется самыми разными компаниями, частными специалистами.

Однако многие из них, не имея достаточного опыта, стремятся получить от клиента как можно больше финансовых средств, не вникнув во все нюансы его дела.

Для нашей же компании важен благополучный исход дела клиента, поэтому юридическая помощь у нас оказывается качественно и оперативно.

Самая главное задание, стоящее перед компанией «Ювенальная юстиция», - это высококачественная профессиональная юридическая помощь от опытных специалистов в трудных ситуациях, в которые часто попадают наши клиенты.

В нашей компании юридическая помощь всегда подразумевает взаимопонимание, индивидуальный подход к каждому клиенту и его делу, ответственность, пунктуальность, принятие эффективных решений и порядочность.

Компания «Ювенальная юстиция» является одной из самых известных, перспективных и быстро развивающихся организаций в Киеве, которыми на сегодняшний день предоставляется юридическая помощь.

Специалисты компании «Ювенальная юстиция» понимают, насколько ценно ваше время и уверенность в завтрашнем дне, поэтому для каждой ситуации они применяют свой огромный и бесценный опыт, неординарный подход и аналитическое мышление.

Если вам нужна профессиональная, эффективная, высококачественная и оперативная юридическая помощь — обращайтесь к нам, и будьте уверены, что вы ее получите!

Заявление в суд подается в письменном виде. Приводим реквизиты, которые должно содержать заявление в суд. Это: название суда, имя (название) истца и ответчика, их адрес, почтовый индекс, средства связи, исковые требования, цена иска относительно требований имущественного характера, обстоятельства, какими истец обосновывает требования, доказательства, прилагающиеся документов. Заявление в суд подписывает истец или его представитель, указав дату составления.

Заявление в суд должно отвечать и другим требованиям закона. Также заявление в суд предусматривает прилагающиеся документы об уплате судебного сбора и затрат на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела.

Если заявление в суд подает лицо, действующее в интересах защиты прав, свобод и интересов другого лица, тогда заявление в суд должно содержать основания такого обращения. Если же заявление в суд подает представитель истца, тогда к заявлению прилагается доверенность или документ, подтверждающий его полномочия.

Истец должен подавать исковое заявление в суд вместе с копиями всех прилагающихся документов, зависимо от количества третьих лиц и ответчиков.

Судья, в случае обнаружения того, что исковое заявление в суд подано с нарушением правил или без уплаты судебного сбора или не оплачены затраты на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела судом, может вынести постановление, согласно которому работа суда надзаявление в суд приостанавливается, причем об этом судья оповещает истца и дает ему время на устранение вышеуказанных ошибок.

В том случае, если истец в соответствии с постановлением в указанные сроки выполняет требования суда, уплачивает необходимую сумму судебного сбора, затраты на рассмотрение дела судом, исковое заявление в суд фиксируется судом как поданное в день первой подачи.

Если же истец не выполняет вышеуказанные условия, заявления считается судом не поданным и возвращается истцу. Если вас интересует, как правильно составить и подать заявление в суд, у вас есть прекрасная возможность обратиться в компанию «Ювенальная юстиция», и профессиональные юристы ответят на все ваши вопросы, которые может вызвать исковое заявление в суд.

Если вас интересуют юридические фирмы, юридическое сопровождение, адвокат в киеве, консультации юриста, адвокаты Киева, юридические консультации Киев, расторжение брака, консультация адвоката, юридическая помощьзаявление в судраздел имуществаюридические услуги в Киевеалименты на ребенкалишение родительских правпослуги адвокатасемейный адвокат и прочие юридические услуги, вы попали по адресу.

Юридические консультации Киев могут рано или поздно понадобиться каждому человеку. Поскольку условия современной жизни достаточно непросты, часто возникают вопросы относительно правовой стороны жизни. Многие юристы Киева сегодня могут предложить свои услуги, однако если вам нужны качественные юридические консультации Киев, не спешите обращаться к первому попавшемуся.

В противном случае вы можете не получить такие юридические консультации Киев, как вам хотелось, потратив при этом немалую сумму. Наша компания рада помочь вам в решении любого вопроса, ведь у нас — лучшие юристы, предоставляющие лишь качественные юридические консультации Киев.

Компанией «Ювенальная юстиция» предоставляется и такая услуга, как юридические консультации Киев.

Юридические консультации Киев мы предоставляем по следующим вопросам: юридические консультации Киев в вопросах недвижимости, юридические консультации Киев по имущественным спорам, юридические консультации Киев в вопросах трудовых споров, юридические консультации Киев по семейным спорам, юридические консультации Киев по вопросам наследства, юридические консультации Киев в вопросах собственности.

Юридические консультации Киев по недвижимости предполагают консультации в вопросах раздела общей собственности недвижимости, выделения доли в общей собственности на отдельные объекты недвижимости, юридические консультации Киев при покупке недвижимости, инвестировании в строительство, новостройки, консультацию при арендовании недвижимого имущества (оценка договоров аренды, проверка документов на арендуемое имущество).

Юридические консультации Киев по имущественным спорам предполагают, как правило, консультирование в вопросах ущерба, возврата долгов, депозитов, раздела имущества общей собственности, выделения доли имущества в общей долевой собственности.

Юридические консультации Киев по трудовым спорам могут включать консультацию в вопросе о порядке приема на работу и увольнения с работы, анализ трудовых договоров или контрактов, материальной ответственности сотрудников, охраны труда и прочее.

Юридические консультации Киев по семейным спорам предполагают юридическую помощь при разводе, разделе имущества супругов, определении порядка общения родителей с ребенком, взыскании алиментов на ребенка, взыскание алиментов на одного супруга, оспаривании отцовства, материнства, лишении родительских прав.

Юридические консультации Киев в наследственных спорах предполагаю помощь профессионального юриста в таких вопросах, как получение наследства по закону, по завещанию, порядок принятия наследства, сроки принятия наследства, оформление наследства, вопросы по наследственному договору и прочие.

Юридические консультации Киев по вопросам собственности предполагают консультирование в вопросах защиты права собственности, истребования имущества из чужого незаконного владения, признания права собственности, признания незаконным акт, который содержит нарушение права собственности и другие)

Раздел имущества во время наследования или бракоразводного процесса может вызвать массу противоречий относительно частей участников, поскольку часто оценку имущества произвести достаточно трудно, и для этого вызывается специалист по оценке.

Всем известно, что наследство можно получить двумя путями: по закону и по завещанию. Если наследодатель составил завещание, раздел имущества происходит в соответствии с его содержанием.

Если же в завещании указаны несколько наследников, но не указано, кому какая часть причитается, раздел имущества происходит в равных долях. Если же наследодатель не составил завещания, его имущество раздел имущества произойдет по закону и наследство соответственно будет распределено между наследниками.

Раздел имущества по наследству предусматривает такую последовательность получения имущества: 1-я группа (дети, супруг или партнер, если было зарегистрировано партнерство); 2-я группа (родители, братья и сестры); 3-я группа (дедушки и бабушки); 4-я группа (прадедушки и прабабушки).

Раздел имущества супружеской пары, как правило, вызывает процесс расторжение брака. Но также иногда раздел имущества требуется по причине смерти супруга, поскольку по наследству переходит лишь имущество, пребывавшее в собственности наследодателя.

Раздел имущества может осуществляться в период брака или не позже истечения трех лет с момента его расторжения. Раздел имущества может проводиться судом, по требованию супруга или заявлению его кредиторов.

Украинский закон не связывает раздел имущества супругов с разводом, поэтому суд не имеет права отказа в приеме заявления из-за того, что расторжения брака не происходило.

Такой раздел имущества может требоваться по разным причинам.

Может быть такое, что один из супругов желает подарить часть своего имущества ребенку; а возможно раздел имущества нужен ему для того, чтобы вернуть личные долги.

Раздел имущества может также требоваться по той причине, что фактически семейных отношений не существует, либо по причине расточительности одного из супругов.

Возможно, вас интересуют юридические услуги в Киеве? Тогда вы на верном пути. Каждому из нас иногда нужна юридическая помощь опытного специалиста в решении самых разных проблем. Юридическая помощь профессионального юриста, предоставляющего юридические услуги в Киеве, поможет найти выход из сложной ситуации, защитить интересы, выгодно завершить дело.

Наша компания в любой момент рада оказать вам юридические услуги в Киеве и предложить разные варианты решений вашей проблемы. Профессионализм — это главный принцип нашей работы. Мы предоставляем только профессиональные, качественные, эффективные юридические услуги в Киеве.

Конечно же ни один юрист не может стопроцентно гарантировать удачу в решении правовых вопросов — это по крайней мере просто непрофессионально, но что точно мы можем гарантировать в сотрудничестве с вами — это открытые, честные и порядочные отношения, только качественныеюридические услуги в Киеве, а также стремление помогать нашим клиентам в тяжелых жизненных ситуациях.

Если вы находитесь на нашем сайте, мы практически на сто процентов уверены, что вы нуждаетесь в том, чтобы вам оказали качественные юридические услуги в Киеве.

Сотрудники компании «Ювенальная юстиция» всегда готовы прийти на помощь, благодаря своим отличным знаниям и богатому накопленному опыту они всегда оказывают юридические услуги в Киеве в любых отраслях права на самом высоком уровне, и именно по этой причине к нам ежедневно обращаются сотни клиентов по разным каналам связи.

Обладая большим опытом и знаниями, мы оказывает юридическую помощь, практически, во всех отраслях права, а также оказываем юридические услуги по представлению ваших интересов в судах и иных органах.

Юридические услуги в Киеве высшего качества от высококвалифицированных специалистов — это именно то, на чем специализируется компания «Ювенальная юстиция». Если попали в ситуацию, в которой затрудняетесь принять какое-то решение, возможно вам нужны юридические услуги в Киеве именно от компании «Ювенальная юстиция».

По украинскому законодательству алименты на ребенка платит тот из родителей, с которым ребенок не проживает. Жизнь показывает, что бывшим мужу и жене достаточно сложно договориться о многих важных моментах уплаты алиментов.

Если алименты на ребенка вызывают массу вопросов, желательно обратиться к хорошему юристу и прояснить непонятные моменты.

Если же возникли проблемы с взысканием, нужно подать исковое заявление в суд, чтобы получить алименты на ребенка. Существует несколько стандартов оформления заявления в суд, но, как правило, в каждом конкретном случае ни одно из них не подходит, поскольку почти каждая ситуация сугубо индивидуальна.

Правильно составить исковое заявление, чтобы гарантировано получить алименты на ребенка, поможет адвокат.

Алименты на ребенка выплачиваются до того, как ребенок станет совершеннолетним, но есть исключения (если ребенок учится, например). Нередко случается, что родители не хотят платить алименты на ребенка, который уже достиг совершеннолетия, но еще учится. В этом случае рекомендуется подавать исковое заявление в суд.

Размер, в котором установлены судом алименты на ребенка, можно изменить.

Ведь вполне возможно такое, что после того, как суд установил алименты на ребенка в определенном размере, материальное положение родителя, уплачивающего алименты на ребенка, может существенно измениться.

В этом случае плательщик алиментов должен обратиться в суд и подать исковое заявление в суд о том, чтобы размер, в котором уплачиваются алименты на ребенка, подвергли изменениям.

Такое исковое заявление в суд может подавать любая из сторон, либо та, что платит алименты на ребенка, либо та, что получает.

Если вы попали в затруднительное положение, связанное с тем, что алименты на ребенка вызывают некоторые сложности, вы можете обратиться в компанию «Ювенальная юстиция», специалисты которой с радостью помогут вам найти выход из ситуации.

Может, вам нужно составить заявление в суд, чтобы взыскать алименты на ребенка — обращайтесь к адвокатам «Ювенальной юстиции», они ответят на все ваши вопросы и помогут составить нужное заявление в суд.

Лишение родительских прав может происходить по следующим причинам:

невыполнение обязанностей родителей, в том числе уклонение от уплаты алиментов; отказ без уважительной причины забрать своего ребенка из роддома или из другого лечебного, воспитательного учреждения;

лишение родительских прав по причине злоупотребления родительскими правами; жестокое обращение с детьми, физическое или психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность;

лишение родительских прав по причине хронического алкоголизма, наркомании; умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей или против жизни или здоровья супруга.

Лишение родительских прав проходит в судебном порядке по заявлению одного из родителей; лиц, их заменяющих; прокурора; органов или организаций по охране прав несовершеннолетних.

Лишение родительских прав исключает право родства с ребенком, но никаким образом не освобождает от обязанности содержать ребенка.

Лишение родительских прав или отцовства может быть восстановлено, если родители значительно изменили свою жизнь и поведение в лучшую сторону.

Для того, чтобы судом был вынесен вердикт лишение родительских прав, украинское законодательство предусматривает конкретные основания.

Лишение родительских прав может произойти по причине того, что мать или отец не забрали своего ребенка из роддома или другого учреждения без уважительной причины и в течении полугода не проявляли родительской заботы по отношению к нему.

Лишение родительских прав также может производиться по причине уклонения родителей от выполнения своих прямых обязанностей относительно воспитания ребенка.

Также лишение родительских прав предполагает такую причину, как жестокое обращение с ребенком; эксплуатация ребенка в любом проявлении, принуждение ребенка к попрошайничеству и бродяжничеству.

Поводом для того, чтобы суд произвел лишение родительских прав, может также быть хронический алкоголизм, наркомания родителя (родителей), наркомания, умышленное преступление по отношению к ребенку.

Только при наличии вышеназванных оснований суд может произвести лишение родительских прав.

Часто в житті людини трапляються ситуації, коли їй можуть знадобитися послуги адвоката. Життя не ідеальне, тому, на жаль, усі ми можемо потрапити в скрутне становище, вихід з якого найчастіше не знайти без досвідченого юриста.

Сьогодні у нашому місті є багато компаній, приватних спеціалістів, які надають послуги адвоката. Однак не кожний зможе повноцінно допомогти: іноді через недостатність досвіду, іноді через недостатність компетенції. Іноді, щоб знайти хорошого спецаліста, що надає якісні послуги адвоката, треба витратити чимало часу на пошуки.

Але якщо ви тут, ви на правильному шляху. Наша компанія — це колектив досвідчених, здатних мислити аналітично професіоналів. Ми надаємо послуги адвоката тільки якісно та порядно. Коли до нас звертаються у сімейних правах, ми надаємо цілий комплекс послуг, коли Ви маєте нагоду заглибитися у самий корінь проблеми.

На допомогу приходять наші партнери – психологи та психотерапевти, які мають величезний досвід роботи у галузі психології людини. Якщо вам потрібні послуги адвоката, звертайтесь до нас і отримаєте якісну, оперативну, кваліфіковану юридичну допомогу.

Якщо ви зайшли на сайт компанії “Ювенальна юстиція”, скоріше за все вам знадобились високоякісні послуги адвоката.

Адвокат — це високопрофесійний юрист, діяльність якого спрямована на чітке дотрмання української Конституціїї и українського закону та допомогу і захист інших діяти згідно із Законом.

Послуги адвоката — це представлення, захист інтересів і прав фізичних і юридичних осіб в організаціях будь-якого рівня — у суді, в правоохоронних органах тощо, в кримінальних і в цивільних справах.

На жаль, все більше з кодним днем послуги адвоката стають актуальнішими для багатьох людей в сучасному суспідьстві. Це можна пояснити лише тим, що наш світ недосконалий, і в ньому завжди виникають ситуації, коли виникає потреба використати послуги адвоката.

Цілком можливо, що й ви, читаючи ці рядки, думаєте про те, де б знайти послуги адвоката високої якості.

Послуги адвоката — це й робота, й водночас творчість для людини яка надає послуги адвоката. Але лише аза той умови, якщо ця людина дійсно є професіоналом у своїй справі та послуги адвоката для неї є її життям.

Семейный адвокат — это защитник интересов и прав клиента. Многие люди затрудняются составить заявление на взыскание алиментов, развод и прочее.

Для этого и существует семейный адвокат, который поможет разобраться в семейных спорах, поможет оформить брачный договор, наследство, подать исковое заявление в суд по любому семейному вопросу, установить отцовство, взыскать алименты, поможет в усыновлении ребенка, выберет подходящий суд для вашего дела.

Семейный адвокат поможет также и с разделом имущества. Произвести оценку имущества также поможет семейный адвокат. Наша компания может предоставить вам услуги хорошего опытного специалиста.

В любой проблеме, касающейся семейного права, поможет семейный адвокат для каждой семьи — это такая же норма, как и семейный врач. Например, в такой стране, как Германия, у большинства семей (около семидесяти процентов) есть свой семейный адвокат, услугами которого они пользуются в повседневной жизни.

Но, к сожалению, даже для самых обеспеченных семей, для самого элитного украинского населения семейный адвокат является абсолютным новшеством, и за его услугами обращаются уже тогда, когда тянуть больше некуда. И очень часто в таких ситуациях такие люди требуют от специалиста практически невозможного.

Розірвання шлюбу, расторжение брака, позовна заява, исковое заявление, адвокат киев,  услуги адвоката киев,  адвокат консультация,  юридические услуги,  семейные споры,  юридическая фирма киев,  адвокат киева, юр услуги киев, консультации адвоката киев,  юридична допомога,  раздел имущества,  адвокат по наследственным делам,  адвокат по гражданским делам,  адвокат по уголовным делам,  адвокат по кримінальним справам, позбавлення батьківських прав,  взыскание алиментов,  стягнення аліментів, адвокат сайт,  наследство по завещанию,  спадкування за заповітом, наследство по закону,  спадкування за законом,  трудові спори, житлові спори,жилищьные спори,  адвокат по семейным делам,  адвокат по наследственным делам,  адвокатские услуги киев,  квалифицированная юридическая помощь,  юридическая помощь по телефону,  адвокат  наследство,  юридическая помощь online,  адвокат по семейным спорам, адвокат по разводам,  адвокат по дтп,  оформити спадщину,  оформить наследство,  адвокат уголовные дела,  безплатная юридическая помощь, адвокат семейные споры.